Všeobecné podmínky pro akce pořádané společností Diamant Expo s.r.o.

Výstavní stánek či výstavní plocha je přidělena s ohledem na tématické členení výstavy, vhodnost místa, celkové uspořádání expozice a její estetickou úroveň. O umístění rozhoduje pořadatel. Vystavovatel nesmí bez souhlasu pořadatele postoupit svoji pronajatou plochu jinému vystavovateli. Účastník nesmí vystavovat mimo plochu, která mu byla přidělena. Rozšíření výstavní plochy je možné jen se souhlasem pořadatele. V případě navýšení výstavní plochy při realizaci stánku, nebo při objednání dalších služeb či vybavení, je vystavovatel povinen provedené vyúčtování uhradit v průběhu výstavy hotově dle pokynu pořadatele.

Cenové a platební podmínky

Podpisem přihlášky přistupuje vystavovatel na závaznou cenovou a platební dohodu s pořadatelem. Ceny uvedené v přihlášce jsou bez DPH. Cena je stanovena za celou dobu konání akce a jejím obsahem je:

  • registrační poplatek
  • pronájem výstavní plochy
  • objednané služby
  • základní technické osvětlení pavilonu
  • propagace výstavy
  • produkční a manažerské práce
  • pořadatelská služba
  • ostraha bezpečnostní službou
  • úklid pavilonu a exteriéru, mimo výstavních expozic
  • odvoz odpadků

Registrační poplatek a částky za všechny ostatní objednané výstavní služby včetně ceny za plochu jsou součástí proformafaktury. Proformafaktura musí být zaplacena před zahájením výstavy. V zákonné lhůtě obdrží vystavovatel daňový doklad. Na výzvu pořadatele je účastník povinen řádně prokázat platbu (kopii výpisu z bankovního konta, ústřižku složenky nebo v případě hotovostní platby pokladním dokladem). V opačném případě má pořadatel právo odmítnout účast vystavovatele na výstavě.

Odstoupení od účasti

V případě zrušení účasti na výstavě vystavovatel uhradí pořadateli částku (stornovací poplatek) ve výši části objednaných služeb

50 % pokud oznámí zrušení účasti ve lhůtě 60 – 31 dnů před zahájením výstavy
70 % pokud oznámí zrušení účasti ve lhůtě 30 – 21 dnů před zahájením výstavy
90 % pokud oznámí zrušení účasti ve lhůtě 20 – 7 dnů před zahájením výstavy
100 % pokud oznámí zrušení ve lhůtě 6 – 0 dnů před zahájením výstavy.

Technické podmínky

Technické podmínky pro instalaci expozice:

Veškeré úpravy pronajatých ploch je vystavovatel povinen projednat s pořadateli výstavy. Veškerá připojení elektroinstalace a vody zajišťuje výhradně pořadatel.

Není dovoleno montovat zařízení, která by mohla přímo nebo nepřímo rušit provoz ostatních expozic.

Účastník zodpovídá za správu zapůjčeného výstavního zařízení a za jeho nepoškozené a čisté vrácení po skončení výstavy. V případě nedodržení těchto podmínek je účastník povinen uhradit vzniklou škodu.

Ručení za způsobené škody

Vystavovatel ručí za jím způsobené škody na majetku pořadatele výstavy nebo ostatních vystavovatelů, a to i v případě, že škodu způsobil jeho subdodavatel.
Pořadatel neodpovídá za škody a ztráty na majetku vystavovatele způsobené třetími osobami nebo neodvratitelnou událostí. Pojištění expozice si zajišťuje a hradí vystavovatel.

Propagace a reklama

Vystavovatel je oprávněn propagovat své exponáty nebo svou činnost ve vlastní expozici, tak aby nebyl porušen provoz v jiných expozicích.
Vystavovatel je povinen zajistit si k veřejné produkci souhlas Integramu. Ostatní propagační prostředky mimo stánek lze využít pouze po dohodě s pořadatelem.

Organizační pokyny

Organizační pokyny budou vystavovateli zaslány společně s proformafakturou. Obsahují další technické, organizační, dopravní a jiné podmínky. Jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek účastí pro akce pořádané společností Diamant Expo s.r.o. a jsou pro vystavovatele závazné. Případné výjimky uděluje pořadatel.

Reklamace

Reklamaci dodaných služeb lze uplatnit v průběhu výstavy formou zápisu s garantem pořadatele opatřeného podpisem obou stran. Na reklamace uplatněné po skončení výstavy nebude brán zřetel.

Závěrečná ustanovení

Účastník je povinen seznámit se Všeobecnými podmínkami účasti pro akce pořádané společností Diamant Expo s.r.o. své zaměstnance, případně další osoby, které budou po dobu výstavy působit na výstavišti.